Таҳририят – Редакция

«Шарқ юлдузи» журнали

Бош муҳаррир — Сирожиддин Рауф
Назм бўлими мудири — Икром Отамурод
Масъул котиб — Бахтиёр Олломурод
Наср бўлими мудири — Рисолат Ҳайдарова
Адабиётшунослик бўлими мудири — Аъзамхон Қозихўжаев

Журнал «Звезда Востока»

Главный редактор —Сирожиддин РАУФ
Зам. главного редактора — Клавдия ПАНЧЕНКО
Ответственный секретарь — Бахтиёр Олломурод