Шеър(ёки дарёсини топган ва топмаган ирмоқлар ҳақида)
Сўнгги икки ўн йиллик ўзбек шеърияти “Истиқлол даври адабиёти” деб аталаётган улкан адабий дарёнинг битта ирмоғи ҳисобланади. Демак, биз парча ҳақида баҳс юритар эканмиз, ўз-ўзидан бутун тўғрисида ҳам суҳбатлашган бўлиб чиқамиз. Ёки, аксинча, бутун бошли давр назмининг мазмун-моҳиятини синчиклаб текширганимиз сайин унинг ҳар бир йиллари қатига кириб борган бўламиз. Шунинг учун ушбу мўъжаз тадқиқотимизда баъзан хусусийликдан умумийликка қараб юрсак, баъзан бутундан парчага томон хулоса назарини ташлаймизки, ҳар икки ҳолда ҳам мақсад – Истиқлол даври ўзбек шеърияти моҳиятини англаш бўлади. Шунга кўра, келинг, аввало мазкур даврга хос умумий хусусиятлар тўғрисида бироз фикрлашсак.
Биз яшаётган даврнинг бадиий адабиётга бевосита алоқадор биринчи белгиси шуки, у мафкуравий тазйиқ ўтказишдан йироқ. Умуман олганда, жамиятда бунга эҳтиёж сезилмайди. Бироқ айни шу имкониятнинг залворли юкини кўтарган бор, кўтара олмаган бор. Натижада озод бўлгани билан айрим шоирларимизнинг ёзган шеърларини диққат билан кузатганимизда, бадиий тафаккурдаги силжиш нуқтаи назаридан ўтган асрнинг ўша машҳур 60 — ва 70-йилларникидан кўп-да узоққа кетолмаганини англаймиз. Ўзгариш, ўсиш албатта бор. Бироқ бу ўринда гап ўсиб-ўзгаришнинг даражаси ва салмоғида. Агар масалага шу жиҳатдан ёндашадиган бўлсак, дадил айтиш мумкинки, кейинги қарийб 20 йил мобайнида мамлакатда юз берган сиёсий-тарихий, иқтисодий-маданий, маънавий-руҳий маънодаги оламшумул ўзгаришлар олдида шоирнинг оламни бадиий-эстетик қабул қилишидаги ўсиши анча ғариб кўринади. Чунки жамиятда ва инсоннинг ташқи ҳаётида юз берган ўша сиёсий-ижтимоий эврилишлар моҳиятига ҳамоҳанг мазмун ва шакл замондош шоирнинг ичкарисида – ботинида пишиб, ўзининг бутун бўй-басти билан тўлиқ намоён бўлганича йўқ. Аммо таскинимиз шундаки, ўзбек шеърияти айни шу йўлда дадил ҳаракатланиб бораётир.
Бугун шеър ёзиш ҳам осон, ҳам қийин. Осонлиги – шеър ёзиш техникаси болаларга мактаб партасидаёқ ўргатиляпти. Қолаверса, шоирни аруз каби ҳам синайдиган, ҳам савайдиган инжиқ вазн билан кўпчиликнинг иши бўлмай қолди. Устига –устак, ҳар қандай бошқа вазнни истаганча турлаш ва туслаш мумкин бўлиб қолди. Ҳатто “Эркин аруз” деган жанрий белгилашлар кўзга ташланиб турибди. “Булар — шоирнинг ўзига хослиги” деган ақидани қўлига қалам тутган ҳаваскорки бор, ёқтириб, ўзига дастурул-амал қилиб олганки, бу ҳам ижодкор эркига эрк қўшгандек: у нимани қандай хоҳласа, шундай ёзмоқда.
Шеър ёзишнинг қийинлиги – бугунги давр – ахборот замони инсонни ўз юрагидан кўчага ҳайдаб чиқара бошлади. Чунки техникалар шовқини, компютерлар сеҳри, муносабатлар тиғизлиги, ахборот шиддати, умуман, буларнинг барчаси тагзаминидаги шахсий манфат, оламшумул имконлар замондош кишининг ақлу ҳушини ўғирлаб қўйди. Унинг ўз кўнглида қолиб истиқомат қилишига, Усмон Носир айтмоқчи “юракни таржима қилиб” яшашига монеълик қилмоқда. Шунинг учун ҳам, менингча, бугунги шароитда замонамизнинг, техника ва ахборот асримизнинг ана шундай дилўғирловчи жозибали шовқинини енгиб ўтиб, ўз юрагига саёҳат қила олган ва ўзга юракларга жиз этиб таъсир этадиган тўрт қатор шеър ёзган, ёза олган киши – шоирни мен ҳеч иккиланмасдан “замонамиз қаҳрамони” деган бўлардим. Нега? Чунки жиддий шеър, умуман, жиддий адабиёт одамнинг инсонлик тарафининг меваси ва у ўқувчида айнан шу томонни тарбия қилади. Бундай ишга бош қўшган ижодкорки бор, ўз муқаддас вазифасини тўғри англабди, деганидир.
Таниқли шоир Саъдулла Ҳакимнинг “Кўнгил юзи” номли китобига кирган аксар шеърлар ўзининг ҳикматона мағзи, содда ифодаси, шарқона мантиқ-хулосаси билан ажралиб туради. Яна у кутилмаган ёндашувию аччиқ кинояси билан ҳам шеърхон эътиборини тортади:
Дўст бизни сотибди.
Шод этди бу ҳол,
Дилдан кўтарилди гард-ғуборимиз.
Бозорда ўтмайин ётар қанча мол,
Минг шукр, бор экан харидоримиз.
Шу ўринда эътиборингизни бир назарий муаммога қаратмоқчиман. «Шеърда ҳикмат бор”, деган гап бугун айтилган эмас. Бироқ шеър асосан ҳикмат устига қурилган бўлса-чи? Унда ҳам шеър бўладими? Умуман, шарқ адабиётида ҳикматнинг жуда катта ўрин тутиши сир эмас. ХХ аср ўзбек шеърияти Ғ.Ғулом, А.Орипов, Э.Воҳидов, О.Матжон, Х.Худойбердиева ва 70-йиллар авлодининг талай шеърлари шеър шаклидаги ҳикматлардир, аслида. Ўқувчи уларни айнан ҳикматлар боис ёқтириб ёдлаб, давраларда ёддан айтиб завқланади. Адабиёт тарихига назар ташласангиз ҳам бунинг тасдиғини топасиз. Бутун бошли мумтоз адабиётимиз – Яссавий, Саккокий, Атоий, Лутфий, Навоий, Бобур, Огаҳий, Муқимий, Фурқат, Нодира, Увайсийлар назмида шарқона донишмандлик, ўлмас ҳикматлар яшайди. Ўз шоиримизга айланиб кетган Умар Хайём-чи? Уни салкам бутун дунё ёд айтиб завқланади. Хўш, бу нимадан далолат? Ҳикматларга муҳаббатдан эмасми?.. Кўринадики, ҳикмат шеърнинг ажралмас узвидир. Инчунун, биз «Асло, шеър – ҳикмат эмас, у — бутунлай бошқа нарса!” дея иддао қилсак, ҳеч шубҳа йўқки, юқорида саналган минг йиллик шеърий тарихни – классикани инкор этган бўламиз. Айни дамда “Шеър бу ҳикматдир!” деган қарашни қабул этсак эса, бугун ёзилган шеърлар табиатидаги бошқачаликни кўриб ўйланиб қоламиз. Эшитинг, ёш шоира Зуҳро «Мовий ифор” тўпламида қандай ёзади: “Эрталабдан у одам Тинмай қорни курайди, Баҳорга йўл топмоқчи”. Албатта, у ёки бу муносабат билан тўрт мучаси бут ҳолда тузилган ҳар қандай гапда, даражаси ва мазмунидан қатъи назар, бирон фикр бўлади. Айрим фикрлар эса ўз ўрнида муайян ҳикмат парчаларини бағрида яшириб туради. Юқоридаги учликда ҳам шундай. У ҳикматдан бутунлай ҳоли эмас. Бироқ биринчи планда тасвир бор. Шеърни ўқиганингиз ҳамона кўз олдингизга эрталабдан чиқиб олиб тинмай қор кураётган одам суврати келади. Ҳа, бу ерда тасвир етакчи ва шеърнинг кучи ана шу тасвир этилган эпизодни ёритиб турган шоирнинг нуқтаи назарида. Сахармардондан тинимсиз қор кураётган одам қисматига юклаган маъно-мазмунида. Яъни, бу ўринда ҳикмат тасвирнинг ўзида – унинг жон-томирида қондек ҳаракатланиб турибди. Қаранг, шеърни ўзимча таҳлил этаяпман-у, ундан чиқаётган кайфият – маъни қаршисида ўйланиб қолаяпман: шарқ кишисининг ботинида – жуда ичкарида, баъзан ҳатто сўз ҳам кириб боролмайдиган теранликларда ҳикматга бўлган ўлмас бир майл – эҳтиёж яшайди, назаримда. Шунинг учун шарқ шеърияти томирларида донишмандлик, ҳикмат оқиб ётади. Агар шоир ҳикматга яқин келмаган бўлса, уни танимаган эса, таҳлилчи – адабиётчи уни топишга уринади. Эҳтимол, бу яхшидир, эҳтимол ёмон, гап бу ҳақда эмас. Гап бизнинг – шарқ кишисининг, шарқ шоирининг табиатида, ўзига хослигида. У ёғини сўрасангиз, нафақат шарқ, балки ғарб, умуман, бутун дунёда инсон ҳаёти ҳақидаги гўзал ҳикматларга шайдолик бор. Йўқса, ҳикматлар асосига қурилган Пауло Коэльонинг романлари ер юзида бунчалар қўлма-қўл бўлмасди. Ахир, бу машҳур ёзувчи асарларидан ҳикматни хаёлан истисно қилиб боқсангиз, қолгани “Тўйтепадан нарига ўтолмаслиги”ни кўпчилигимиз яхши биламиз-ку!..
Адабиёт, бу – миллатнинг кўнгли. Шунинг учун ҳам унга шеър ёки роман номи билан ҳар қандай «юк»ни юклаб бўлмайди. Адабиёт у ёки бу юмуш билан банд бўлган халқнинг ўй-хаёллари, орзу умидлари, армон ва хўрсиниқларининг улкан, яхлит руҳий-маънавий олам — архетипга урилиб, атрофга сочилган акс садосидир, аслида! Шунга кўра, ҳар қандай миллатнинг исталган давр адабиётини қўлга олиб, ҳижжалаб ўрганиб чиқиш дегани, ўша миллатнинг маълум даврда бошидан, юрагидан кечирганлари билан танишиш, деганидир. Бироқ бунинг битта шарти бор: шу халқ ва шу даврга мансуб шоир (ёки ҳар қандай бошқа санъаткор) ўз қисмати билан, дунёқарашию олган таълим-тарбияси, яшаш тарзи билан шу халққа ва шу халқ яратган давр кайфиятига мансуб бўлмоғи зарур! Яъни Г. Фрейтагнинг “Ҳар кимнинг қалбида ўз халқининг жажжи қиёфаси яшайди” деган фикрига қўшилмоғимиз учун ўша ҳар ким ҳақиқатан ҳам ўз халқига яқин бўлмоғи, яқин яшамоғи шарт! Йўқса, шиша қаср ичига кириб олиб, бутун умрини осойишта ўтказаётган одамнинг қалбидаги халқ қиёфаси кишида шубҳа уйғотади.
Бугунги ўзбек ёшларининг илғор шеърияти мазмун–моҳиятида ҳам халқимизнинг маънавий бўй-бастига доир айрим қирралар кўзга ташланиб туради. Бироқ бу қиёфа ҳали биронта ёш шоир ижодида бутун жозибаси билан, яхши-ёмони, оқу қораси – борлиқ моҳияти билан ўзини тўла кўрсатганича йўқ. Аслида, бу осон иш эмас. Дунё бўйлаб цивилизация бўронлари кучайиб бораётган бугунги кунимиз ва эртамизда бутун бошли халқ қиёфасини ўзининг биргина ижоди бағрига сиғдириш – сингдириш энди янаям мушкул бўлади, чамамда. Аммо умид бор. Ахир бир шоир бўлмаса, шу шоир мансуб бўлган катта бир авлод уддалаши мумкин-ку бу ишни! Ҳа, айнан шундай: ўз халқининг маълум даврдаги муайян қиёфасини шу давр авлоди чизиб беришга қодир бўлади. Бироқ қиёфанинг тўлиқроқ акс этиши учун бугунги ўзбек назмига, айниқса, ёшлар шеъриятига чинакам парвозлар соғинасан, киши.
Аввало, ёшлар шеърияти шаклий жиҳатдан ҳам, мазмун нуқтаи назаридан ҳам ғоят турфаланиб бораётганини таъкидламоқ жоиз. Чунки ижтимоий буюртмалар ва сиёсий тўсиқлар бўлмаган давр адабиётининг хилма хиллик касб этиши табиийдир. Қолаверса, ахборот асрининг тўрлари воситасида бутун дунё яхлит бир санъат объектига айлангани ижодкорнинг мавзу уфқларини ниҳоятда кенгайтириб юборди. Чунончи, ёшлар шеъриятида шаҳар мавзусига кўпроқ қўл урила бошланди. Шунга қарамай, у чинакам шаҳар поэзиясига айланганича йўқ. Ушбу шеъриятда шаҳарга хос белгилар – телефон, трамвай, тўп-тўп чироқлар, ойдин кўчалар деталь сифатида аллақачондан бери қўлланиб келинади. Бироқ чинакам шаҳар руҳини, шаҳар табиатини, шаҳар қалбини «Мана — у!» дея кўрсатиб берадиган бутун бошли шаҳар поэзияси йўқ, ҳисоби. (Адабиётимиз тарихида ушбу тамойил Ойбек ва Асқад Мухтор шеъриятида қисман кузатилади). Ваҳоланки, халқимизнинг катта бир қисми шаҳарда яшайди. Демак, шаҳар халқ қиёфасининг битта ажралмас қисмига айланиб улгурган. Бугунги ёшлар шеъриятини синчковлик билан кузатганимизда шунга ишора этувчи, аммо андак ўзга ракурсдан туриб ёзилган талай шеърлар галареясига дуч келамиз: унда ёш шоир асосан қишлоқдан, пахта далаларию, ялпиз ўсган ариқлар бўйидан шаҳарга катта умидлар билан келиб, аммо шаҳар табиатига кўниколмай, унга сингишолмай, айни пайтда, туғилиб ўсган қишлоғига ҳам қайта олмай, оралиқда қолган танг ҳолини чизишга уринади:
Мен энди қайтаман, бўлди, етар, бас!
Ҳаловат топмадим гавжум шаҳардан,
деб ёзади Ф. Ҳайит ўз авлоди кўнглидагини жамлагандек “Илинж” тўпламидан жой олган “Қайтиш” шеърида. «Хўш, нега ахир?» – деган савол туғилади. Нега шоир ўзини у ёки бу касбнинг мутахассиси сифатида шакллантирадиган, болалик орзу-умидларини рўёбга чиқишига реал имконлар тақдим этадиган, жамиятнинг тўлақонли аъзоси бўлиб етишмоғида кўмаклашадиган макон – шаҳар ва унинг сершовқин кўчаларидан бош олиб кетишга шай турибди?.. Чунки, — деймиз биз, — инсоннинг киндик қони тўкилган, ёруғ оламни, онани, одамларни, тоғни, қуёшу ойни… илк бора танитган гўша ҳар қанча ғариб бўлмасин, барибир, шу кишининг кўзига жаннатдек кўринади. Шунинг учун ҳам ўша жой шоир учун Ватаннинг бошланиши ва ҳатто айтиш мумкинки, маркази ҳисобланади. Ҳа, ҳар қандай киши учун ўзи туғилиб, вояга етган гўша унинг Ватани марказидир! ХХ аср психологияси, хусусан, Фрейд, Юнг, Фромм, Адлер ва ҳоказо кўплаб психоаналитикларнинг асарларида инсоннинг бундай ўйлов ва хатти-ҳаракатлари тубида ётган майл-интилишларнинг асл сабаблари хўп жозиб тарзда очиб берилган. Шоир-чи, бугунги ўзбек шоири нима дейди бу борада?
Шафтолилар пишди боғимда,
Отам териб менга илинди.
Мен шаҳардан кўнгил узмадим,
Қишлоқда кўп ўрним билинди.
Қаҳратон қиш келди боғимга,
Отам менга илинди ўзин.
Қор ёққан тун уйқуга кетди,
Аммо тонгда очмади кўзин.
Ота,дедим хайқириб нолон,
Лек очмади отам кўзини.
Алмаштириб қўйдим шаҳарга
Ҳатто унинг сўнгги сўзини. (М. Сиддиқ. “Ишқ бекати”).
Қаранг, орзу-ҳаваслар кетидан олис шаҳарларга кетиш шоир учун қандай аламли йўқотишларга сабаб бўлиши мумкин экан? Ҳа, орзу ортидан узоқ ва машаққатли сафарларга чиққан йўловчи ҳамиша камида шу орзулар салмоғига тенг бўлган қурбонлар беришга маҳкум бўлади! Тақдирининг шаҳар ва қишлоқ ўртасида муаллақ осилиб қолиши, жисми ва кўнглининг моддият ва маънавият аро сарсон бўлиши, руҳ, тана ва ақл сарҳадларида дарбадар кезиши, орзу ва имкон, умуман, бу нуқталарнинг барчаси орасидаги ҚИСМАТ гоҳо ёш шоир ақлию юрагини эзиб турган улкан тошга айланади. Аммо, бошқа жиҳатдан, эзгу нияту сийлов билан нафақат шоир, балки умуман, барча санъаткорлар бошидаги ана шунга ўхшаш азалий муаммоларнинг ҳаммасини бир йўла ҳал қилиб қўйиш ҳам унчалик тўғри бўлмас-ов, дегинг келади. Чунки кўнгилдаги орзу-мақсадлар юксаклиги бир ёндаю иккинчи ёқда тақдир инъом этган имконлар қўлининг калталиги ўртасидаги масофалар юки, алами шоир, ёзувчи, бастакор қалбига ҳақиқий дилўртар изтиробларни солади, уни ўтдан олиб ўтларга ташлайди. Натижада титроқ шеърлар, кўнгилдаги музларни баҳор офтобидек эритиб сел қиладиган куйлар яратилади. Шунинг учун ҳам бугунги ёшлар шеъриятидан катта умидлар қилар эканмиз, билмоғимиз зарурки, истаклар ортида уларга ана шундай чин изтиробларни – ҳаётларини ёқиб, кулини кўкка совуришга қодир оловларни ҳам тилаган бўлиб чиқамиз. Бинобарин, ҳақиқий шоир қисмати ва ижоди мисолида шуни таъкидлашни истардимки, чинакам шеър, чинакам санъат асари осонликча қўлга киритилмайди. У ижодкор юраги, соғлиги ва ҳатто ҳаётининг маълум маънодаги қурбонликлари эвазига дунёга келадиган жудаям қимматбаҳо борлиқдир! Ҳақиқий санъат асарининг нархи ана шундай қиммат туришини англаган ижодкорки бор, ўйлаб қолади: у Яратгандан ўзига нима тиласин – одамлар кўзларига суриб ўқийдиган шоҳ байту ўлмас романми ёки ширин жонининг омонлигиними?.. Ҳа, ҳақиқий шеър, адабиёт ҳамиша ана шу ерда – борлик ва йўқлик оралиғида туғилади, яшайди…
Назаримда, бугунги айрим ёшлар шеъриятининг ўзак хусусиятларидан бири — улардаги юкнинг – одам ва олам дардининг енгил тортиб, нисбатан майдалашиб кетганидир! Йўқ, гап мавзуда эмас. Шоир беш юз йил олдин ниманики куйлаган бўлса, бугун ҳам ўшани тараннум этмоқда: муҳаббат, айрилиқ, висол, адолат, дўстлик, душманлик, она, бола, Ватан, табиат, қахрамонлик, умрнинг бебақолиги, охират қайғуси, буюклар мадҳи ва ҳоказо мавзулар ҳамма даврларда барча миллат адабиёти ва санъатининг диққат марказида бўлиб келган. Аслида, кунимизга келиб, шеърият тематикаси яна-да кенгайган, дейиш мумкин. Чунки, масалан, вақтида биргина атом бомбасининг ишлаб чиқилиши билан одамзод кўнглига тушган ваҳм ва қўрқув шу мавзуда ёзилган кўплаб асарларни вужудга келтирган. Энди, кунимизга келиб эса қўл телефони, DVD, комьпютер, интернет, фейсбук ва булар кўрсатаётган “кароматлар” ҳам секин-аста шеъриятнинг “исътемол доираси”га тортилмоқда. Гап бунда ҳам эмас. Менингча, бош гап шоирнинг ўша азалий ва абадий мавзуларга ёндашув принципи ва даражасида бўлса керак! Майдалашув шу ерда! Шоирнинг (умуман, ҳар қандай ижодкорнинг) дунёни, одамни, яхшилик ва ёмонликни, ўз кўнгил оламию ўзгаларнинг босган қадамини… ўлчайдиган қаричи – дунёқараши кичрайиб бораётганга ўхшайди. Аксарият шеърларда осмондан кенгроқ кўнгилларни, отнинг калласидан каттароқ (жасоратли!) юракларни учратиш тобора қийинлашиб бораётир… Яъни, баъзи ҳолларда шоирнинг дарди фақат унинг ўз дарди бўлиб кўринаётир: у севадими-куядими, йиғлайдими – куладими, ҳамма-ҳаммаси фақат ўзигагина тегишли бўлган, ўзигагина ажратилган ер майдони – “шахсий ҳовлиси”да қолиб кетаяпти. Шунда беихтиёр ўйлаб қоласан: шеър тобора шахсийлашиб, субъективлашиб бораяпти экан. Бори-йўғи — шу. Бундан ташвишга тушишнинг ҳожати бормикан? Ахир дунёнинг ўзи шунга қараб кетмаяптими? Замондош инсон дунёнинг авзойидан, яшаш шартларидан, товар алмашиш натижаларидан келиб чиқиб, ўзини ўзи чор деворнинг ичига қамаб олиб, оламдан, одамлардан узоқлашишга интилмаяптими? Бунинг оқибатида эса бегоналашув муаммоси келиб чиқмаяптими? Ахир, бу муаммоларни биринчилардан бўлиб ўша Карл Маркс ХIХ асрдаёқ инсоният олдига кўндаланг қўймаганмиди? Капитализм алал-оқибатда инсоннинг ўз-ўзидан бегоналашувига олиб боради, демаганми ва бу ғояни Эрих Фром ривожлантириб, унинг сарагини саракка, пучагини пучакка айириб, инсон нафақат ўзидан, айни чоғда ўзи яшаётган жамиятдан, оиласидан, яқинларидан… жамики эзгуликдан ҳам узоқлашиб бораётгани сабабларини тушунтиришга ҳаракат қилмаганмиди?.. Бас, шундай экан, бугуннинг ёш шоирлари ижодидаги кайфият ана шу умумкайфиятнинг битта кўриниши, бас, улар осмондан олиб эмас, балки борини борича ёзаяпти, холос, деб ўзимизни тинчлантирсак бўладими? Хўп, бу кайфият бир томонда турсин, иккинчи томонда бошқа гап бор: адабиёту санъатга ёппасига балои азимдек ёғилган эътиборсизлик, беписандлик ҳукмрон бўлган куни-кеча айрим халқчил шоирларимиз одамларга шеър ўқита билди-ку! «Ҳеч ким китоб ўқимаяпти, ҳамма ўзи билан ўзи овора, одамларга битта китобдан бир бурда нон афзал бўпқолди!” деган пайтларда ҳам уларнинг назм тўпламлари ўн минглаб нусхада чоп этилиб қўлма-қўл бўлди-ку!..
Менинг камтарона кузатишларим шуни кўрсатмоқдаки, юрагида ўз халқининг жажжи қиёфасини кўтариб юришга қодир шоир шеърга солинаётган ўз дардининг бир учидан ирмоқ очиб, кўпнинг умумдардига — умумдарёга қўшиб қўймоғи лозим кўринади. Аслида, бу иш атайин қилиниши керак эмас. Чунки у ҳолда сунъийлик деган адабиёт учун энг хавфли вирус урчиб кетади. Умумдарёга очилган ирмоқ ўз-ўзидан – шоирнинг табиатидан, фикрлашидан, юрагининг ҳар уришидан туғилиб келмоғи зарур. Ахир, унинг қалбида ўз халқининг қиёфаси яшайди, дедик. Ҳамма гап шу ерда!..
Айрим ёшларимиз шеъриятидаги «фазилат»лардан яна бири – ўқимаслик касалининг шеър юзига тепиб чиққан заъфаронлиги, заифлиги, мадорсизлигидир. Албатта, бу ўринда “Мана сизга далил-исбот!» дея улар шеърларидан иқтибос келтиришни лозим топмадик. Чунки бу нарса умумий манзарада сезилиб-билиниб тургани боис, қўлимизни бигиз қилиб, «Ана — у!” дейишдан ўзимизни тийдик. Умуман, бугун бир-бировини ўқийдиган шоирлар кўпмикан ўзи? Назаримда, ёш ижодкорларнинг кўпчилигида ўзига – ўз асарларига маҳлиёлик бор. Бундайин иллатдан қутулишнинг йўли эса – мутолаа. Тенгдошлару салафлар, Навоий, Бобур, Машраб, Огаҳий каби ўнлаб классикларимизу чет эл адиблари асарларини тинимсиз-тинимсиз ўқиш билан, умумий савиясини ошириш билан, ўз даврининг, миллатдошларининг дардига қалб қулоғини солиш билан, сўнг шу савиядан туриб кўнгилни бўшатиш — ёзиш билангина бугунги ёш шоир ўзбек адабиёти деган муқаддас оламда ўз ўрнига эга бўлиши мумкин. Ҳолбуки, бугун айрим ёшларимиз шеъриятини кузатганимизда, жуда яхши эгалланган шеър техникаси ёнида ночор ва ғариб дунёқарашни, узоққа бормайдиган, жўн, ҳашаки фалсафани кўрамиз. Инчунин, ёш шоирлар одатда 30-35 ёшгача ёзганлари билан ўқувчи ва адабий жамоатчиликда умид уйғотади-ю сўнг она манбадан келадиган оқимнинг давомсизлиги туфайли манзил – дарёга етиб келмасдан йўлдаёқ тупроқ бағрига сингиб, изсиз йўқолган ирмоқ сингари кўздан ғойиб бўладилар. Хўш, нега? Нима учун? Қаёққа кетади ёш ижодкорларнинг катта бир қисми… 30-35 ёшдан кейин?..
Сирасини айтганда, 30-35 ёшгача ёзиш осон. Ҳамма гап кейин ҳам ёза билишда. Чунки ёшликда инсон – эркакдир, аёлдир – одатда, жисмонан соғлом, маънан ва руҳан тетик, захаланмаган, соф бўлади. Тоза ва ёш юрак! Бу — лирика, адабиёт ва санъат тошиб-қайнаб турадиган зилол булоқ-ку! Гарчи бу ёшдаги киши шеър ёзмаса ҳам, қилаётган иши деҳқончилик ё мухандислик бўлса ҳам, барибир, унинг кўнглида ўзига хос кўтаринкилик, баландпарвозлик, романтикага мойиллик яшайди. Саналган ушбу хусуслар эса санъату адабиёт парвоз этадиган трамплиндир. Кейин-чи? Кейин нима юз беради?.. Ёш шоирнинг ёши улғайган сайин мутахассис сифатидаги, эр ёки хотин, ота ёки она сифатидаги вазифалари кўпаяди. Орзуларининг аксарияти орзулигича қолади ёхуд ҳаётга тадбиқ этилиб адо бўлади… Буларнинг ҳаммаси санъаткор онгию кўнглига қаттиқ таъсир этиб, ундаги тирик туйғуларга дахл қилади. Шунда шоирнинг ёши улғайса-да, ёзган шеърларининг сифати ортмайди. Мадомики, у шеър ёзишдан бошқа ишга ярамаса, мажбуран ёзади, аммо ёзганлари унга шуҳрат ва олқиш келтирмайди. Аксинча, ҳиссиз, тафтсиз ва дардсиз тизмалар шоирнинг умри давомида мисқоллаб, мисрама мисра тўплаган обрўсини қисқа муддат ичида сувга ағдариб соб қилади. Бас, шундай экан, шеър – юракдан юракка электр токидек улашиб таъсир этадиган санъат асари ёзилмаган вақтларда ижодкорнинг сукут сақлаши улкан савобдир, дея дунёни тўлдириб ҳайқиргиси келади кишининг. Ҳатто ундан нари: буюк қахрамонликдир! Шунинг учун ҳам ҳар йили адабиётимиз сарҳадларига ўнлаб, юзлаб ёш шоирлар қадам ранжида қилишларига қарамай, улардан қай бирларига катта адабиёт даргоҳига етиб келиш қисмати насиб этишини ҳозирча аниқ билмаймиз. Аммо эртага — 30-35 ёшдан кейин санъаткор, олим, ёзувчи ва шоир… ўз ҳаёти давомида нималарга, қандай синовларга рўбарў келишини умумий манзараларда бўлса ҳам тасаввур этиш қийин эмас. Тассаввурда равшанлашган нарса шуки, ёш шоир (ва умуман, ҳар қандай санъаткор, олим) ни эртага қорин ғами, обрў, мартаба, бойлик орттириш, бола-чақа ташвиши исканжага олади. Санжоблар тушови кўпинча шу даражада оғирлашиб кетадики, оқибатда у (шоир, олим, ёзувчи, бастакор, рассом…) кўнгилдан воз кечиб яшашга, унга эътибор бермай, ҳамма қатори тирикчилик ташвишларига енгилиб кетишни истаб қолади. Ва шу ерда фожеа юз беради — ижодкор фожеаси: масалан, шоир энди истаса ҳам яхши шеърлар ёза олмайди. Бу – қисмат, аччиқ ва аламли қисмат!..
Ҳа, яхши шеър, яхши адабиёт катта йўқотишлару қурбонлар эвазига қўлга киритилишини унутмаслигимиз керак. Эл қатори сара еб, турли-туман кийиб, бола-чақаларнинг орзу ҳавасларини рўёбга чиқариб ҳам яхши асар ёзаман, дейиш жудаям қийин эканлигини санъаткор, аввало, ўз иссиқ танасига ўйлаб кўрмоғи зарур! Чунки аслида, унга керакмикан бундай қурбонлик? Эҳтимол, яқинлари фароғатию ширин-шакар ўғил-қизларининг бахту иқболи ҳар қандай адабиётдан афзалроқдир унинг учун…
Ёшлар шеъриятида шеърдан шеърга ўсиб–ривожланиб, узлуксиз давом этиб бораётган яхлит, улкан мавзу ҳам кўзга кам ташланади. Масалан, бундай мавзу Фитрату Чўлпонда Истиқлол ғояси эди, Ғафур Ғулом, Абдулла Орипов ва Эркин Воҳидовда она-Ватан мадҳи, Шавкат Раҳмон, Усмон Азим, Хуршид Давронда ижтимоий адолат туйғуси, Рауф Парфию замондошларимиз Ҳалима Аҳмедова ва Зебо Мирзода оғриқ тўла, изтироб тўла севги, кўнгил дарди. Фахриёр, Азиз Саид, Гўзал Бегим шеърларида эса тинимсиз равишда шаклнинг ранго ранглигига интилиш бор, мунтазамлик бор! Албатта, масалан, муҳаббат – ёшлар шеъриятининг ҳам бош мавзуси. Фақат уларнинг аксарияти ижодида муҳаббат дарди ривожлантирилмайди, аксинча, ишқий шеърларнинг ҳар бири ўзича мустақил мазмун-моҳиятга, шаклу шамойилга эгалиги билан ажралиб турадики, киши хаёлида бундай шеърлар умрларга татигулик улкан севгининг эмас, балки ёз ёмғиридек қисқа муддатда “келиб кетган” кўнгил ўйинларининг замзамаси ва хотираси эмасмикан, деган иштибоҳ туғилади. Худди шундай, бошқа мавзудаги шеърларда ҳам мазмун тадрижи кўзга ташланмайди. Узлуксизлик, узвийлик йўқ. “Хўш, унда ёшлар нима ҳақда кўпроқ ёзади?” – деган ҳақли савол туғилади. Жавоб: айрим ёшлар ўзларини жудаям қаттиқ севишади, ҳатто ёри, онаси ва Ватанидан ҳам кўра кўпроқ ўзларини яхши кўради, десак муболаға бўлмас! Шунинг учун ҳам улар, асосан, ўзлари ҳақида ёзишади – ўз кўнгилларининг турли хил кайфиятларини изҳор этишади. Албатта, шеър авваламбор кўнгилнинг, “Мен”нинг таржимаси бўлиши зарурлигини қабул этамиз. Аммо бунинг битта шарти бор: бу мен, бу кўнгил таржима қилинишга арзийдиган даражада баландда бўлмоғи лозим. Шоирнинг “Мен”ига, кўнглига ўзга бировнинг, онанинг, миллатнинг, Ватаннинг, қолаверса, она замину бутун башариятнинг ҳам тақдири сиғмоғи, унга синггиб кетган бўлмоғи зарур. “Бу иддаолар — нотўғри! Менинг ижодимда она ҳақида ўнта шеър бор!” деб эътироз билдириш мумкин. Тўғри, бўлиши мумкин. Аммо она тўғрисидаги шеърингизнинг саноғи мингтага етган тақдирда ҳам у ерда бош қахрамон она эмас, сизнинг ўзингиз бўлгандан кейин, онангиз қалби бадиий кашф этилмагандан кейин, азиз шоирим, тизмаларингизнинг баҳоси бўлакча бўлади-да!.. Азага борган ўз дардини айтиб йиғлар экан. Эслайман: отаси ўлган бир қиз “Энди мен нима қиламан, кимга эркаланаман, кимдан ёрдам сўрайман?” деб фарёд чекканди. Назаримда, бу нола қирчиллама ёшида жумонмарг кетган ота ҳақида эмас, балки шу одамсиз эртанги ҳаётини тасаввур қилолмаётган қизнинг ўзи ҳақида эди. Баъзи бир ёшларнинг машқлари кўпгина жиҳатлари билан менга ўша қизнинг оҳ-воҳларини ёдга солади. Онаси вафот этган қуйидаги шоирнинг фиғонлари эса ўзгача эшитилади: “Ахир орзу қочиб кетмас, Битказар-ку тириклар. Онажоним, бир кунини Ўтказар-ку тириклар” (А. Орипов). Яъни шоир ўғил эрта кетган онаси учун куйяпти, ўзи учун эмас. Унинг бутун нолалари онасига бағишланган, нафақат нолалари, балки ҳамма нарсасини — номи, шони, борингки, бутун ҳаётини онасининг пойларига пойандоз янглиғ ташлаяпти.
Албаттаки, ҳар қандай шоирдан катта санъаткор олдига қўйиладиган талабларни исташ ноўрин. Лекин, барибир, ҳар қандай шоир юксак омол (идеал) га интилмоғи шарт! Нафсиламрини айтганда, мана шундай омолнинг идрок қилинмагани бугунги айрим ёшлар шеъриятида тушкун кайфиятни юзага келтираётган факторлардан биридир. Аммо шукрлар бўлсинки, яна шундай ёшларимиз борки, уларнинг жажжигина шеърлари озурда қалбларимизда катта ва жиддий адабиётимизнинг келажагига йўғрилган умид учқунларини пайдо қилмоқда. Улар оз бўлса-да, бор. Бундай ёшларнинг шеърларини ўқиб кишининг руҳи яйрайди.
Айтиш жоиз, ёшлар шеър техникасини яхши эгаллаган. Бу – табиий. Чунки шеър илми вақтлар, даврлар ўтган сайин авлоддан авлодга сайқал топиб бораверади. Шунинг учун ҳам бугунги ёш шоирга қайси вазнда қандай ёзиш кераклигини, оч қофиядан тўқ қофиянинг афзаллиги нимадан иборат эканлигини тушунтиришга уринаман, десангиз, кулгили ҳолга тушиб қоласиз. Ёшлар оқ шеърда ҳам, модерн оҳангларда ҳам бинойидек ижод қилишмоқда. Анъанавий шеър техникасини бўлса, сув қилиб ичиб юборишган. (Аруз истисно!) Чунки улар бадиий мушоҳада эркинлигига эгадирлар. Худди мана шу эркинлик ёш шоирларга ўзидан аввалги салафлар назмини “сипқориш” ва “ҳазм қилиш” имкониятини бермоқда. Ўйлашимча, уларнинг ижодкор сифатидаги омадларидан бири шу имконларда мужассам. Яна бир имкон – ҳар кимнинг ўз шахсий ҳаёти, бошидан ўтказган яхши-ёмон кунларию кейинги йилларда мамлакатимиз ва бутун дунё миқёсида юз берган эврилишлар синтези. Шоир юраги ана шу имконларга, одамлар қалбига, олам қалбига ланг очилган эшикдек бўлмоғи лозимки, руҳий-маънавий мулоқотлар пировардида пишиб, сайқалланиб борсин, сўнг эса даврлар оша яшайдиган, авлоддан авлодга хабар бериб толмайдиган, эскириб оҳори тушмайдиган, эстетик ва бадиий қийматини йўқотмайдиган асарлар ёзилгуси, дея умид қиласан, киши. Биноийдек бўлиш кўпчиликнинг қўлидан келади, сиз, агар эплай олсангиз, Навоийдек бўлишга ҳаракат қилинг!
2007 йил

Саҳифа 1 267 марта ўқилган.