Category Archives: Адабий жараён

Жаҳонни лаззатига қилмағил замонни талаф

* * * Оё, маҳваш, сани ул тири тирконингга салламно, Юзунг устундаги ул донаи холингга салламно. Очилса офтоби талъатинг Шарқ масканидин Ёрутуб ер юзини буржи арконингга салламно. Такаллум чоғида фаҳмдин ширу шаккар сочиб андоғ, Қилиб мўм санги дилларни дурборингга салламно.…

2018 ЙИЛ КЎП НАРСАНИ ҲАЛ ҚИЛАДИ

Мана, XXI асрнинг ўн саккизинчи довонига ҳам қадам қўйдик. Ўтган йил ҳаммамиз учун ижобий янгиликлар, мамлакатимизнинг иқтисодий, ижтимоий ва ма- даний ҳаётида катта ўзгаришлар йили бўлди. Китобхонлик маданиятини ошириш, адабиёт аҳли меҳнатини  қадрлаш, ижодкорлар  обрўсини кўтариш борасида амал-  га оширилаётган…

КЎНГИЛ ГАНЖИНАСИДАГИ ҲАҚИҚАТ

Ўзбекистон Марказий давлат архивида сақлана- ётган дастхатлари Фурқатнинг моҳир хаттот бўлга- нини кўрсатса, “Зубдат ул-ҳукамо” (“Ҳакимларнинг сараси”) дея шуҳрат қозонгани унинг фаолияти нечоғлиқ серқирра эканини, табобатда ҳам камолга эришганини тасдиқлайди.

СОФ ТУЙҒУЛАР ПЎРТАНАСИ

Шоир Назар Шукур ижодида лирик поэзия ўзига хос йўсинда жило топади. Унинг Чирoқчи кенгликлaри суруридан завқ олиб ўсганлиги шеърларидаги бадиий чизгиларда равшан тортади. Шоир ички руҳ, шеърий образлилик, теранликни бир-бирига қориштириб шеър яратади.

ИЗЛАНИШЛАР САРХИСОБИ

Ўтган йилги болалар насрини кўздан кечирганимизда ҳам анча ўқишли асарлар яратилганига гувоҳ бўламиз. Яратилаётган асарлар шаклий-услубий жиҳатдан ҳам, жанр нуқтаи назаридан ҳам ранг-баранглик касб этмоқда. Атоқли адиб Худойберди Тўхтабоевнинг “Тагоб қишлоқ эртаклари”, Эркин Маликнинг “Набирамга мактублар”, Отабек Қувватовнинг “Олимжоннинг саргузаштлари”,…

Ки, ўн саккиз минг олам ўн саккиз ёшингдин айлансун

* * * Мунчаким дилкашдурур фархунда дийдоринг сенинг, Тонг эмастур жон била бўлсам гирифторинг сенинг. Ҳусн аро гарчи қуёш олий мақом ўлди, вале, Кўйинга юз қўйғон ул бир ошиқи зоринг сенинг. Маҳв ўлуб дийдоринга гуллар яқосин қилди чок, Боғ аро…

Кўзларим кўзингда турсин жаранглаб…

                                              * * *   Менинг ота юртим Қашқадарёда, Онамдай муқаддас келар саҳарлар. Буюк Ипак йўли ўтган саҳрода Эртакдай кўкка бўй чўзар шаҳарлар! Мовий Шаҳрисабз, жаннатий кентим, Шариф шаҳарларнинг шарафи сенсан Илдизингни излаб борсам бетиним, Неча минг асарлар қаърига тенгсан. Бу…

КЎНГИЛ ГАНЖИНАСИДАГИ ҲАҚИҚАТ

КЎНГИЛ ГАНЖИНАСИДАГИ ҲАҚИҚАТ

Ўзбек миллий уйғониш адабиётини Зокиржон Фурқат ижодий меросидан айри тасаввур этиш маҳол. Зотан, ХIХ аср иккинчи ярмида миллий ўзликни англаш, истибдодга қарши исён, эрк ва озодлик ғоялари дастлаб унинг асарларида бўй кўрсатди. Шоир юртнинг “куффор банди ичра сонсиз тугунда қолган”идан,…

“ОШНО ЮЛДУЗЛАРДАН ТЎКИЛАДИ НУР. . .”

“ОШНО ЮЛДУЗЛАРДАН ТЎКИЛАДИ НУР. . .”

Ёшликнинг гулгун чоғлари. Қалбим айни ишқ-муҳаббатга тўлган пайтлар. Қайсидир гўзалнинг муҳаббати бутун жисмимга аланга ёққан. Ўша гўзалнинг кўнглини топиш учун йўл ахтараман. Йўлларидан даста-даста гуллар билан кесиб чиқаман, у бўлса юрагимдаги сўнгги илинжни бир зардаси билан чилпарчин қилиб кетади. Тунлари…

ДАВР РОМАН КЎЗГУСИДА

ДАВР РОМАН КЎЗГУСИДА

Мамлакатимиз мустақилликка эришгач, Қорақалпоғистон халқи ижтимоий-сиёсий, иқтисодий-маърифий ва маънавий-маданий ҳаётида туб бурилишлар юзага келди. Бинобарин, бадиий тизимда, айниқса, миллий романнависликда сўз, ижод ва эътиқодга муносабат жиддий янгиланди. Бунинг натижаси ўлароқ мавзу, ғоя ва тарихий ҳақиқатни ўзгача ўлчамларда баҳолаш тарзи теранлашди.…